Usluge

UPRAVNO PRAVO

1. Zastupanje u upravnim stvarima prema svim tijelima sa javnim ovlastima

2. Upravne tužbe i odgovori na tužbe, upravne žalbe, prigovori

3. Zastupanje u postupcima javnih nabavki

4. Pribavljanje potvrda i isprava od strane nadležnih tijela,

5. Zastupanje u upravnim sporovima

6. Pravne radnje iz domena vanjskotrgovinske i carinske politike

PORODIČNO PRAVO

1. Zaštita interesa prava djece u postupku razvoda braka,

2. Pravno savjetovanje i zastupanje u bračnim sporovima,

3. Sastavljanje bračnih i predbračnih ugovora,

4. Sastavljanje ugovora i sporazuma o diobi bračne stečevine.

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

1. Pravno savjetovanje, pripremanje i sastavljanje ugovora, akata i dokumentacije u postupku osnivanja privrednih društava,

2. Cjelokupna podrška pri provođenju složenijih promjena (spajanje, pripajanje, razdvajanje itd.),

3. Pravno savjetovanje pri sklapanju pravnih poslova,

4. Pravno savjetovanje članova društva, članova uprave, upravnog i nadzornog odbora, glede njihove građanskopravne i krivičnopravne odgovornosti,

5. Pravno savjetovanje i cjelokupna podrška pri osnivanju podružnica, pripajanju, spajanju, preoblikovanju i podjeli privrednih društava.

POSTUPAK REGULISANJA BORAVIŠNIH DOZVOLA I VIZA ZA STRANA LICA

1. Pravno savjetovanje i zastupanje stranih fizičkih lica u vezi regulisanja boravka na području Bosne i Hercegovine,

2. Prikupljanje i regulisanje potrebne dokumentacije za izdavanje odgovarajućih viza,

3. Postupak regulisanja izdavanja radnih dozvola itd.